0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

[เก้าสิบเอ็ด]

12

[twelve]

12

[twelve]

12

[twelve]

[สิบสอง]

20

[twenty]

20

[twenty]

20

[twenty]

[ยี่สิบ]

81

[eighty-one]

81

[eighty-one]

81

[eighty-one]

[แปดสิบเอ็ด]

91
[ninety-one]
[เก้าสิบเอ็ด]
12
[twelve]
[สิบสอง]
20
[twenty]
[ยี่สิบ]
81
[eighty-one]
[แปดสิบเอ็ด]