0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

84

[eighty-four]

84

[eighty-four]

84

[eighty-four]

[แปดสิบสี่]

12

[twelve]

12

[twelve]

12

[twelve]

[สิบสอง]

42

[forty-two]

42

[forty-two]

42

[forty-two]

[สี่สิบสอง]

36

[thirty-six]

36

[thirty-six]

36

[thirty-six]

[สามสิบหก]

84
[eighty-four]
[แปดสิบสี่]
12
[twelve]
[สิบสอง]
42
[forty-two]
[สี่สิบสอง]
36
[thirty-six]
[สามสิบหก]