0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

100

[one hundred]

100

[one hundred]

100

[one hundred]

[หนึ่งร้อย]

76

[seventy-six]

76

[seventy-six]

76

[seventy-six]

[เจ็ดสิบหก]

25

[twenty-five]

25

[twenty-five]

25

[twenty-five]

[ยี่สิบห้า]

5

[five]

5

[five]

5

[five]

[ห้า]

100
[one hundred]
[หนึ่งร้อย]
76
[seventy-six]
[เจ็ดสิบหก]
25
[twenty-five]
[ยี่สิบห้า]
5
[five]
[ห้า]