0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

73

[setenta y tres]

73

[setenta y tres]

73

[setenta y tres]

[เจ็ดสิบสาม]

82

[ochenta y dos]

82

[ochenta y dos]

82

[ochenta y dos]

[แปดสิบสอง]

47

[cuarenta y siete]

47

[cuarenta y siete]

47

[cuarenta y siete]

[สี่สิบเจ็ด]

76

[setenta y seis]

76

[setenta y seis]

76

[setenta y seis]

[เจ็ดสิบหก]

73
[setenta y tres]
[เจ็ดสิบสาม]
82
[ochenta y dos]
[แปดสิบสอง]
47
[cuarenta y siete]
[สี่สิบเจ็ด]
76
[setenta y seis]
[เจ็ดสิบหก]