0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

91

[quatre-vingt-onze]

91

[quatre-vingt-onze]

91

[quatre-vingt-onze]

[เก้าสิบเอ็ด]

20

[vingt]

20

[vingt]

20

[vingt]

[ยี่สิบ]

93

[quatre-vingt-treize]

93

[quatre-vingt-treize]

93

[quatre-vingt-treize]

[เก้าสิบสาม]

71

[soixante et onze]

71

[soixante et onze]

71

[soixante et onze]

[เจ็ดสิบเอ็ด]

91
[quatre-vingt-onze]
[เก้าสิบเอ็ด]
20
[vingt]
[ยี่สิบ]
93
[quatre-vingt-treize]
[เก้าสิบสาม]
71
[soixante et onze]
[เจ็ดสิบเอ็ด]