0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

65

[enam puluh lima]

65

[enam puluh lima]

65

[enam puluh lima]

[หกสิบห้า]

83

[delapan puluh tiga]

83

[delapan puluh tiga]

83

[delapan puluh tiga]

[แปดสิบสาม]

62

[enam puluh dua]

62

[enam puluh dua]

62

[enam puluh dua]

[หกสิบสอง]

96

[sembilan puluh enam]

96

[sembilan puluh enam]

96

[sembilan puluh enam]

[เก้าสิบหก]

65
[enam puluh lima]
[หกสิบห้า]
83
[delapan puluh tiga]
[แปดสิบสาม]
62
[enam puluh dua]
[หกสิบสอง]
96
[sembilan puluh enam]
[เก้าสิบหก]