0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

44

[empat puluh empat]

44

[empat puluh empat]

44

[empat puluh empat]

[สี่สิบสี่]

28

[dua puluh delapan]

28

[dua puluh delapan]

28

[dua puluh delapan]

[ยี่สิบแปด]

25

[dua puluh lima]

25

[dua puluh lima]

25

[dua puluh lima]

[ยี่สิบห้า]

1

[satu]

1

[satu]

1

[satu]

[หนึ่ง]

44
[empat puluh empat]
[สี่สิบสี่]
28
[dua puluh delapan]
[ยี่สิบแปด]
25
[dua puluh lima]
[ยี่สิบห้า]
1
[satu]
[หนึ่ง]