0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

58

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

[ห้าสิบแปด]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

[สี่สิบสาม]

67

[სამოცდაშვიდი]

[samotsdashvidi]

67

[სამოცდაშვიდი]

[samotsdashvidi]

67

[სამოცდაშვიდი]

[samotsdashvidi]

[หกสิบเจ็ด]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

[เก้าสิบสอง]

58
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
[ห้าสิบแปด]
43
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
[สี่สิบสาม]
67
[სამოცდაშვიდი]
[samotsdashvidi]
[หกสิบเจ็ด]
92
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
[เก้าสิบสอง]