0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

[หกสิบเอ็ด]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

[สิบหก]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

[สี่สิบเอ็ด]

64

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

64

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

64

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

[หกสิบสี่]

61
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
[หกสิบเอ็ด]
16
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]
[สิบหก]
41
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
[สี่สิบเอ็ด]
64
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
[หกสิบสี่]