0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

76

[жетпіс алты]

[jetpis altı]

76

[жетпіс алты]

[jetpis altı]

76

[жетпіс алты]

[jetpis altı]

[เจ็ดสิบหก]

58

[елу сегіз]

[elw segiz]

58

[елу сегіз]

[elw segiz]

58

[елу сегіз]

[elw segiz]

[ห้าสิบแปด]

67

[алпыс жеті]

[alpıs jeti]

67

[алпыс жеті]

[alpıs jeti]

67

[алпыс жеті]

[alpıs jeti]

[หกสิบเจ็ด]

8

[Сегіз]

[Segiz]

8

[Сегіз]

[Segiz]

8

[Сегіз]

[Segiz]

[แปด]

76
[жетпіс алты]
[jetpis altı]
[เจ็ดสิบหก]
58
[елу сегіз]
[elw segiz]
[ห้าสิบแปด]
67
[алпыс жеті]
[alpıs jeti]
[หกสิบเจ็ด]
8
[Сегіз]
[Segiz]
[แปด]