0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

55

[vijfenvijftig]

55

[vijfenvijftig]

55

[vijfenvijftig]

[ห้าสิบห้า]

93

[drieënnegentig]

93

[drieënnegentig]

93

[drieënnegentig]

[เก้าสิบสาม]

23

[drieëntwintig]

23

[drieëntwintig]

23

[drieëntwintig]

[ยี่สิบสาม]

10

[tien]

10

[tien]

10

[tien]

[สิบ]

55
[vijfenvijftig]
[ห้าสิบห้า]
93
[drieënnegentig]
[เก้าสิบสาม]
23
[drieëntwintig]
[ยี่สิบสาม]
10
[tien]
[สิบ]