0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

8

[åtte]

8

[åtte]

8

[åtte]

[แปด]

46

[førtiseks]

46

[førtiseks]

46

[førtiseks]

[สี่สิบหก]

47

[førtisju]

47

[førtisju]

47

[førtisju]

[สี่สิบเจ็ด]

44

[førtifire]

44

[førtifire]

44

[førtifire]

[สี่สิบสี่]

8
[åtte]
[แปด]
46
[førtiseks]
[สี่สิบหก]
47
[førtisju]
[สี่สิบเจ็ด]
44
[førtifire]
[สี่สิบสี่]