0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

78

[siedemdziesiąt osiem]

78

[siedemdziesiąt osiem]

78

[siedemdziesiąt osiem]

[เจ็ดสิบแปด]

14

[czternaście]

14

[czternaście]

14

[czternaście]

[สิบสี่]

69

[sześćdziesiąt dziewięć]

69

[sześćdziesiąt dziewięć]

69

[sześćdziesiąt dziewięć]

[หกสิบเก้า]

86

[osiemdziesiąt sześć]

86

[osiemdziesiąt sześć]

86

[osiemdziesiąt sześć]

[แปดสิบหก]

78
[siedemdziesiąt osiem]
[เจ็ดสิบแปด]
14
[czternaście]
[สิบสี่]
69
[sześćdziesiąt dziewięć]
[หกสิบเก้า]
86
[osiemdziesiąt sześć]
[แปดสิบหก]