0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

[แปดสิบสอง]

79

[setenta e nove]

79

[setenta e nove]

79

[setenta e nove]

[เจ็ดสิบเก้า]

74

[setenta e quatro]

74

[setenta e quatro]

74

[setenta e quatro]

[เจ็ดสิบสี่]

86

[oitenta e seis]

86

[oitenta e seis]

86

[oitenta e seis]

[แปดสิบหก]

82
[oitenta e dois]
[แปดสิบสอง]
79
[setenta e nove]
[เจ็ดสิบเก้า]
74
[setenta e quatro]
[เจ็ดสิบสี่]
86
[oitenta e seis]
[แปดสิบหก]