0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

25

[vinte e cinco]

25

[vinte e cinco]

25

[vinte e cinco]

[ยี่สิบห้า]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

[สามสิบสี่]

30

[trinta]

30

[trinta]

30

[trinta]

[สามสิบ]

97

[noventa e sete]

97

[noventa e sete]

97

[noventa e sete]

[เก้าสิบเจ็ด]

25
[vinte e cinco]
[ยี่สิบห้า]
34
[trinta e quatro]
[สามสิบสี่]
30
[trinta]
[สามสิบ]
97
[noventa e sete]
[เก้าสิบเจ็ด]