0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

[สี่สิบหก]

28

[vinte e oito]

28

[vinte e oito]

28

[vinte e oito]

[ยี่สิบแปด]

53

[cinquenta e três]

53

[cinquenta e três]

53

[cinquenta e três]

[ห้าสิบสาม]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

[สามสิบสี่]

46
[quarenta e seis]
[สี่สิบหก]
28
[vinte e oito]
[ยี่สิบแปด]
53
[cinquenta e três]
[ห้าสิบสาม]
34
[trinta e quatro]
[สามสิบสี่]