0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

12

[doisprezece]

12

[doisprezece]

12

[doisprezece]

[สิบสอง]

49

[patruzeci şi nouă]

49

[patruzeci şi nouă]

49

[patruzeci şi nouă]

[สี่สิบเก้า]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

[เจ็ดสิบแปด]

32

[treizeci şi doi]

32

[treizeci şi doi]

32

[treizeci şi doi]

[สามสิบสอง]

12
[doisprezece]
[สิบสอง]
49
[patruzeci şi nouă]
[สี่สิบเก้า]
78
[şaptezeci şi opt]
[เจ็ดสิบแปด]
32
[treizeci şi doi]
[สามสิบสอง]