0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

68

[šesťdesiatosem]

68

[šesťdesiatosem]

68

[šesťdesiatosem]

[หกสิบแปด]

46

[štyridsaťšesť]

46

[štyridsaťšesť]

46

[štyridsaťšesť]

[สี่สิบหก]

17

[sedemnásť]

17

[sedemnásť]

17

[sedemnásť]

[สิบเจ็ด]

29

[dvadsaťdeväť]

29

[dvadsaťdeväť]

29

[dvadsaťdeväť]

[ยี่สิบเก้า]

68
[šesťdesiatosem]
[หกสิบแปด]
46
[štyridsaťšesť]
[สี่สิบหก]
17
[sedemnásť]
[สิบเจ็ด]
29
[dvadsaťdeväť]
[ยี่สิบเก้า]