0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

27

[dvadsaťsedem]

27

[dvadsaťsedem]

27

[dvadsaťsedem]

[ยี่สิบเจ็ด]

60

[šesťdesiat]

60

[šesťdesiat]

60

[šesťdesiat]

[หกสิบ]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

[ห้าสิบหก]

80

[osemdesiat]

80

[osemdesiat]

80

[osemdesiat]

[แปดสิบ]

27
[dvadsaťsedem]
[ยี่สิบเจ็ด]
60
[šesťdesiat]
[หกสิบ]
56
[päťdesiatšesť]
[ห้าสิบหก]
80
[osemdesiat]
[แปดสิบ]