0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

55

[pesёdhjetёepesё]

55

[pesёdhjetёepesё]

55

[pesёdhjetёepesё]

[ห้าสิบห้า]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

57

[pesёdhjetёeshtatё]

[ห้าสิบเจ็ด]

9

[nёntё]

9

[nёntё]

9

[nёntё]

[เก้า]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

[เก้าสิบเก้า]

55
[pesёdhjetёepesё]
[ห้าสิบห้า]
57
[pesёdhjetёeshtatё]
[ห้าสิบเจ็ด]
9
[nёntё]
[เก้า]
99
[nёntёdhjetёenёntё]
[เก้าสิบเก้า]