0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

77

[sjuttiosju]

77

[sjuttiosju]

77

[sjuttiosju]

[เจ็ดสิบเจ็ด]

4

[fyra]

4

[fyra]

4

[fyra]

[สี่]

50

[femtio]

50

[femtio]

50

[femtio]

[ห้าสิบ]

39

[trettionio]

39

[trettionio]

39

[trettionio]

[สามสิบเก้า]

77
[sjuttiosju]
[เจ็ดสิบเจ็ด]
4
[fyra]
[สี่]
50
[femtio]
[ห้าสิบ]
39
[trettionio]
[สามสิบเก้า]