0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

[ห้าสิบเอ็ด]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

[ห้าสิบสาม]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

[ห้าสิบห้า]

94

[เก้าสิบสี่]

94

[เก้าสิบสี่]

94

[เก้าสิบสี่]

[เก้าสิบสี่]

51
[ห้าสิบเอ็ด]
[ห้าสิบเอ็ด]
53
[ห้าสิบสาม]
[ห้าสิบสาม]
55
[ห้าสิบห้า]
[ห้าสิบห้า]
94
[เก้าสิบสี่]
[เก้าสิบสี่]