0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

73

[ሰብዓንሰለስተን]

[sebi‘aniselesiteni]

73

[ሰብዓንሰለስተን]

[sebi‘aniselesiteni]

73

[ሰብዓንሰለስተን]

[sebi‘aniselesiteni]

[เจ็ดสิบสาม]

19

[ዓሰርተትሽዓተ]

[‘aseritetishi‘ate]

19

[ዓሰርተትሽዓተ]

[‘aseritetishi‘ate]

19

[ዓሰርተትሽዓተ]

[‘aseritetishi‘ate]

[สิบเก้า]

39

[ሳላሳንትሽዓተን]

[salasanitishi‘ateni]

39

[ሳላሳንትሽዓተን]

[salasanitishi‘ateni]

39

[ሳላሳንትሽዓተን]

[salasanitishi‘ateni]

[สามสิบเก้า]

29

[ዕስራንትሽዓተን]

[‘isiranitishi‘ateni]

29

[ዕስራንትሽዓተን]

[‘isiranitishi‘ateni]

29

[ዕስራንትሽዓተን]

[‘isiranitishi‘ateni]

[ยี่สิบเก้า]

73
[ሰብዓንሰለስተን]
[sebi‘aniselesiteni]
[เจ็ดสิบสาม]
19
[ዓሰርተትሽዓተ]
[‘aseritetishi‘ate]
[สิบเก้า]
39
[ሳላሳንትሽዓተን]
[salasanitishi‘ateni]
[สามสิบเก้า]
29
[ዕስራንትሽዓተን]
[‘isiranitishi‘ateni]
[ยี่สิบเก้า]