0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

51

[elli bir]

51

[elli bir]

51

[elli bir]

[ห้าสิบเอ็ด]

78

[yetmiş sekiz]

78

[yetmiş sekiz]

78

[yetmiş sekiz]

[เจ็ดสิบแปด]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

94

[doksan dört]

[เก้าสิบสี่]

44

[kırk dört]

44

[kırk dört]

44

[kırk dört]

[สี่สิบสี่]

51
[elli bir]
[ห้าสิบเอ็ด]
78
[yetmiş sekiz]
[เจ็ดสิบแปด]
94
[doksan dört]
[เก้าสิบสี่]
44
[kırk dört]
[สี่สิบสี่]