0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

44

[kırk dört]

44

[kırk dört]

44

[kırk dört]

[สี่สิบสี่]

12

[on iki]

12

[on iki]

12

[on iki]

[สิบสอง]

74

[yetmiş dört]

74

[yetmiş dört]

74

[yetmiş dört]

[เจ็ดสิบสี่]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

[สามสิบแปด]

44
[kırk dört]
[สี่สิบสี่]
12
[on iki]
[สิบสอง]
74
[yetmiş dört]
[เจ็ดสิบสี่]
38
[otuz sekiz]
[สามสิบแปด]