0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

18[十八]

[十八]

[Shíbā]

18[十八]

[十八]

[Shíbā]

18[十八]

[十八]

[Shíbā]

[สิบแปด]

81[八十一]

[八十一]

[Bāshíyī]

81[八十一]

[八十一]

[Bāshíyī]

81[八十一]

[八十一]

[Bāshíyī]

[แปดสิบเอ็ด]

46[四十六]

[四十六]

[Sìshíliù]

46[四十六]

[四十六]

[Sìshíliù]

46[四十六]

[四十六]

[Sìshíliù]

[สี่สิบหก]

55[五十五]

[五十五]

[Wǔshíwǔ]

55[五十五]

[五十五]

[Wǔshíwǔ]

55[五十五]

[五十五]

[Wǔshíwǔ]

[ห้าสิบห้า]

18[十八]
[十八]
[Shíbā]
[สิบแปด]
81[八十一]
[八十一]
[Bāshíyī]
[แปดสิบเอ็ด]
46[四十六]
[四十六]
[Sìshíliù]
[สี่สิบหก]
55[五十五]
[五十五]
[Wǔshíwǔ]
[ห้าสิบห้า]