0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

52

[twee en vyftig]

52

[twee en vyftig]

52

[twee en vyftig]

[Năm mươi hai]

5

[vyf]

5

[vyf]

5

[vyf]

[Năm]

73

[drie en sewentig]

73

[drie en sewentig]

73

[drie en sewentig]

[Bảy mươi ba]

47

[sewe en veertig]

47

[sewe en veertig]

47

[sewe en veertig]

[Bốn mươi bảy]

52
[twee en vyftig]
[Năm mươi hai]
5
[vyf]
[Năm]
73
[drie en sewentig]
[Bảy mươi ba]
47
[sewe en veertig]
[Bốn mươi bảy]