0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

38

[agt en dertig]

38

[agt en dertig]

38

[agt en dertig]

[Ba mươi tám]

17

[sewentien]

17

[sewentien]

17

[sewentien]

[Mười bảy ]

70

[sewentig]

70

[sewentig]

70

[sewentig]

[Bảy mươi]

63

[drie en sestig]

63

[drie en sestig]

63

[drie en sestig]

[Sáu mươi ba]

38
[agt en dertig]
[Ba mươi tám]
17
[sewentien]
[Mười bảy ]
70
[sewentig]
[Bảy mươi]
63
[drie en sestig]
[Sáu mươi ba]