0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

8

[ስምንት]

[siminiti]

8

[ስምንት]

[siminiti]

8

[ስምንት]

[siminiti]

[Tám]

93

[ዘጠና ሶስት]

[zet’ena sositi]

93

[ዘጠና ሶስት]

[zet’ena sositi]

93

[ዘጠና ሶስት]

[zet’ena sositi]

[Chín mươi ba]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

[Bốn mươi tám]

33

[ሰላሣ ሦስት]

[selaša šositi]

33

[ሰላሣ ሦስት]

[selaša šositi]

33

[ሰላሣ ሦስት]

[selaša šositi]

[Ba mươi ba]

8
[ስምንት]
[siminiti]
[Tám]
93
[ዘጠና ሶስት]
[zet’ena sositi]
[Chín mươi ba]
48
[አርባ ስምንት]
[āriba siminiti]
[Bốn mươi tám]
33
[ሰላሣ ሦስት]
[selaša šositi]
[Ba mươi ba]