0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

54

[ሃምሳ አራት]

[hamisa ārati]

54

[ሃምሳ አራት]

[hamisa ārati]

54

[ሃምሳ አራት]

[hamisa ārati]

[Năm mươi tư]

56

[ሃምሣ ስድስት]

[hamiša sidisiti]

56

[ሃምሣ ስድስት]

[hamiša sidisiti]

56

[ሃምሣ ስድስት]

[hamiša sidisiti]

[Năm mươi sáu]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

[Bảy mươi tám]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

[Bảy mươi lăm]

54
[ሃምሳ አራት]
[hamisa ārati]
[Năm mươi tư]
56
[ሃምሣ ስድስት]
[hamiša sidisiti]
[Năm mươi sáu]
78
[ሰባ ስምንት]
[seba siminiti]
[Bảy mươi tám]
75
[ሰባ አምስት]
[seba āmisiti]
[Bảy mươi lăm]