0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

[واحد وتسعون]‬

[wahd wataseuna]

[واحد وتسعون]‬

[wahd wataseuna]

[واحد وتسعون]‬

[wahd wataseuna]

[Chín mươi mốt]

‫78[ثمانية

[ثمانية وسبعون]‬

[thimaniat wasabeuna]

‫78[ثمانية

[ثمانية وسبعون]‬

[thimaniat wasabeuna]

‫78[ثمانية

[ثمانية وسبعون]‬

[thimaniat wasabeuna]

[Bảy mươi tám]

‫51

[واحد وخمسون]‬

[wahd wakhamsuna]

‫51

[واحد وخمسون]‬

[wahd wakhamsuna]

‫51

[واحد وخمسون]‬

[wahd wakhamsuna]

[Năm mươi mốt]

‫53

[ثلاثة وخمسون]‬

[thlathat wakhamsun]

‫53

[ثلاثة وخمسون]‬

[thlathat wakhamsun]

‫53

[ثلاثة وخمسون]‬

[thlathat wakhamsun]

[Năm mươi ba]


[واحد وتسعون]‬
[wahd wataseuna]
[Chín mươi mốt]
‫78[ثمانية
[ثمانية وسبعون]‬
[thimaniat wasabeuna]
[Bảy mươi tám]
‫51
[واحد وخمسون]‬
[wahd wakhamsuna]
[Năm mươi mốt]
‫53
[ثلاثة وخمسون]‬
[thlathat wakhamsun]
[Năm mươi ba]