0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

‫40

[أربعون]‬

[arabeun]

‫40

[أربعون]‬

[arabeun]

‫40

[أربعون]‬

[arabeun]

[Bốn mươi]

‫62

[اثنان وستون]‬

[athnan wastun]

‫62

[اثنان وستون]‬

[athnan wastun]

‫62

[اثنان وستون]‬

[athnan wastun]

[Sáu mươi hai]

‫32

[إثنان وثلاثون]‬

['iithnan wathalathuna]

‫32

[إثنان وثلاثون]‬

['iithnan wathalathuna]

‫32

[إثنان وثلاثون]‬

['iithnan wathalathuna]

[Ba mươi hai]

‫30

[ثلاثون]‬

[thlathwn]

‫30

[ثلاثون]‬

[thlathwn]

‫30

[ثلاثون]‬

[thlathwn]

[Ba mươi]

‫40
[أربعون]‬
[arabeun]
[Bốn mươi]
‫62
[اثنان وستون]‬
[athnan wastun]
[Sáu mươi hai]
‫32
[إثنان وثلاثون]‬
['iithnan wathalathuna]
[Ba mươi hai]
‫30
[ثلاثون]‬
[thlathwn]
[Ba mươi]