0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

75

[setanta-cinc]

75

[setanta-cinc]

75

[setanta-cinc]

[Bảy mươi lăm]

35

[trenta-cinc]

35

[trenta-cinc]

35

[trenta-cinc]

[Ba mươi lăm]

89

[vuitanta-nou]

89

[vuitanta-nou]

89

[vuitanta-nou]

[Tám mươi chín]

82

[vuitanta-dos]

82

[vuitanta-dos]

82

[vuitanta-dos]

[Tám mươi hai]

75
[setanta-cinc]
[Bảy mươi lăm]
35
[trenta-cinc]
[Ba mươi lăm]
89
[vuitanta-nou]
[Tám mươi chín]
82
[vuitanta-dos]
[Tám mươi hai]