0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

60

[tres]

60

[tres]

60

[tres]

[Sáu mươi]

71

[enoghalvfjerds]

71

[enoghalvfjerds]

71

[enoghalvfjerds]

[Bảy mươi mốt]

9

[ni]

9

[ni]

9

[ni]

[Chín]

94

[fireoghalvfems]

94

[fireoghalvfems]

94

[fireoghalvfems]

[Chín mươi tư]

60
[tres]
[Sáu mươi]
71
[enoghalvfjerds]
[Bảy mươi mốt]
9
[ni]
[Chín]
94
[fireoghalvfems]
[Chín mươi tư]