0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

[Năm mươi]

67

[siebenundsechzig]

67

[siebenundsechzig]

67

[siebenundsechzig]

[Sáu mươi bảy ]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

[Hai mươi lăm]

92

[zweiundneunzig]

92

[zweiundneunzig]

92

[zweiundneunzig]

[Chín mươi hai]

50
[fünfzig]
[Năm mươi]
67
[siebenundsechzig]
[Sáu mươi bảy ]
25
[fünfundzwanzig]
[Hai mươi lăm]
92
[zweiundneunzig]
[Chín mươi hai]