0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

31

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

31

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

31

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

[Ba mươi mốt]

89

[ογδόντα εννέα]

[ogdónta ennéa]

89

[ογδόντα εννέα]

[ogdónta ennéa]

89

[ογδόντα εννέα]

[ogdónta ennéa]

[Tám mươi chín]

50

[πενήντα]

[penḗnta]

50

[πενήντα]

[penḗnta]

50

[πενήντα]

[penḗnta]

[Năm mươi]

7

[επτά]

[eptá]

7

[επτά]

[eptá]

7

[επτά]

[eptá]

[Bảy]

31
[τριάντα ένα]
[triánta éna]
[Ba mươi mốt]
89
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
[Tám mươi chín]
50
[πενήντα]
[penḗnta]
[Năm mươi]
7
[επτά]
[eptá]
[Bảy]