0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

57

[πενήντα επτά]

[penḗnta eptá]

57

[πενήντα επτά]

[penḗnta eptá]

57

[πενήντα επτά]

[penḗnta eptá]

[Năm mươi bảy ]

25

[είκοσι πέντε]

[eíkosi pénte]

25

[είκοσι πέντε]

[eíkosi pénte]

25

[είκοσι πέντε]

[eíkosi pénte]

[Hai mươi lăm]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

[Bốn mươi hai]

64

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

64

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

64

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

[Sáu mươi bốn]

57
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
[Năm mươi bảy ]
25
[είκοσι πέντε]
[eíkosi pénte]
[Hai mươi lăm]
42
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
[Bốn mươi hai]
64
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
[Sáu mươi bốn]