0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

28

[twenty-eight]

28

[twenty-eight]

28

[twenty-eight]

[Hai mươi tám]

60

[sixty]

60

[sixty]

60

[sixty]

[Sáu mươi]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

[Năm mươi chín]

35

[thirty-five]

35

[thirty-five]

35

[thirty-five]

[Ba mươi lăm]

28
[twenty-eight]
[Hai mươi tám]
60
[sixty]
[Sáu mươi]
59
[fifty-nine]
[Năm mươi chín]
35
[thirty-five]
[Ba mươi lăm]