0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

58

[kvindek ok]

58

[kvindek ok]

58

[kvindek ok]

[Năm mươi tám]

95

[naŭdek kvin]

95

[naŭdek kvin]

95

[naŭdek kvin]

[Chín mươi lăm]

88

[okdek ok]

88

[okdek ok]

88

[okdek ok]

[Tám mươi tám]

17

[dek sep]

17

[dek sep]

17

[dek sep]

[Mười bảy ]

58
[kvindek ok]
[Năm mươi tám]
95
[naŭdek kvin]
[Chín mươi lăm]
88
[okdek ok]
[Tám mươi tám]
17
[dek sep]
[Mười bảy ]