0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

71

[sepdek unu]

71

[sepdek unu]

71

[sepdek unu]

[Bảy mươi mốt]

59

[kvindek naŭ]

59

[kvindek naŭ]

59

[kvindek naŭ]

[Năm mươi chín]

83

[okdek tri]

83

[okdek tri]

83

[okdek tri]

[Tám mươi ba]

89

[okdek naŭ]

89

[okdek naŭ]

89

[okdek naŭ]

[Tám mươi chín]

71
[sepdek unu]
[Bảy mươi mốt]
59
[kvindek naŭ]
[Năm mươi chín]
83
[okdek tri]
[Tám mươi ba]
89
[okdek naŭ]
[Tám mươi chín]