0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

[Năm mươi tư]

43

[neljäkymmentäkolme]

43

[neljäkymmentäkolme]

43

[neljäkymmentäkolme]

[Bốn mươi ba]

27

[kaksikymmentäseitsemän]

27

[kaksikymmentäseitsemän]

27

[kaksikymmentäseitsemän]

[Hai mươi bảy]

18

[kahdeksantoista]

18

[kahdeksantoista]

18

[kahdeksantoista]

[Mười tám]

54
[viisikymmentäneljä]
[Năm mươi tư]
43
[neljäkymmentäkolme]
[Bốn mươi ba]
27
[kaksikymmentäseitsemän]
[Hai mươi bảy]
18
[kahdeksantoista]
[Mười tám]