0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

34

[trente-quatre]

34

[trente-quatre]

34

[trente-quatre]

[Ba mươi tư]

48

[quarante-huit]

48

[quarante-huit]

48

[quarante-huit]

[Bốn mươi tám]

80

[quatre-vingt]

80

[quatre-vingt]

80

[quatre-vingt]

[Tám mươi]

20

[vingt]

20

[vingt]

20

[vingt]

[Hai mươi]

34
[trente-quatre]
[Ba mươi tư]
48
[quarante-huit]
[Bốn mươi tám]
80
[quatre-vingt]
[Tám mươi]
20
[vingt]
[Hai mươi]