0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

‫65

[שישים וחמש]‬

[shishim w'xamesh]

‫65

[שישים וחמש]‬

[shishim w'xamesh]

‫65

[שישים וחמש]‬

[shishim w'xamesh]

[Sáu mươi lăm]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

‫72

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

[Bảy mươi hai]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

‫99

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

[Chín mươi chín]

‫48

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

‫48

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

‫48

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

[Bốn mươi tám]

‫65
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
[Sáu mươi lăm]
‫72
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
[Bảy mươi hai]
‫99
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
[Chín mươi chín]
‫48
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
[Bốn mươi tám]