0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

१७

[सत्रह]

[satrah]

१७

[सत्रह]

[satrah]

१७

[सत्रह]

[satrah]

[Mười bảy ]

७१

[इकहत्तर]

[ikahattar]

७१

[इकहत्तर]

[ikahattar]

७१

[इकहत्तर]

[ikahattar]

[Bảy mươi mốt]

४१

[इकतालीस]

[ikataalees]

४१

[इकतालीस]

[ikataalees]

४१

[इकतालीस]

[ikataalees]

[Bốn mươi mốt]

३१

[इकतीस]

[ikatees]

३१

[इकतीस]

[ikatees]

३१

[इकतीस]

[ikatees]

[Ba mươi mốt]

१७
[सत्रह]
[satrah]
[Mười bảy ]
७१
[इकहत्तर]
[ikahattar]
[Bảy mươi mốt]
४१
[इकतालीस]
[ikataalees]
[Bốn mươi mốt]
३१
[इकतीस]
[ikatees]
[Ba mươi mốt]