0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

५४

[चौवन]

[chauvan]

५४

[चौवन]

[chauvan]

५४

[चौवन]

[chauvan]

[Năm mươi tư]

७७

[सतहत्तर]

[satahattar]

७७

[सतहत्तर]

[satahattar]

७७

[सतहत्तर]

[satahattar]

[Bảy mươi bảy ]

१०

[दस]

[das]

१०

[दस]

[das]

१०

[दस]

[das]

[Mười]

६९

[उनहत्तर]

[unahattar]

६९

[उनहत्तर]

[unahattar]

६९

[उनहत्तर]

[unahattar]

[Sáu mươi chín]

५४
[चौवन]
[chauvan]
[Năm mươi tư]
७७
[सतहत्तर]
[satahattar]
[Bảy mươi bảy ]
१०
[दस]
[das]
[Mười]
६९
[उनहत्तर]
[unahattar]
[Sáu mươi chín]