0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

25

[huszonöt]

25

[huszonöt]

25

[huszonöt]

[Hai mươi lăm]

58

[ötvennyolc]

58

[ötvennyolc]

58

[ötvennyolc]

[Năm mươi tám]

81

[nyolcvanegy]

81

[nyolcvanegy]

81

[nyolcvanegy]

[Tám mươi mốt]

70

[hetven]

70

[hetven]

70

[hetven]

[Bảy mươi]

25
[huszonöt]
[Hai mươi lăm]
58
[ötvennyolc]
[Năm mươi tám]
81
[nyolcvanegy]
[Tám mươi mốt]
70
[hetven]
[Bảy mươi]