0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

67

[enam puluh tujuh]

67

[enam puluh tujuh]

67

[enam puluh tujuh]

[Sáu mươi bảy ]

40

[empat puluh]

40

[empat puluh]

40

[empat puluh]

[Bốn mươi]

46

[empat puluh enam]

46

[empat puluh enam]

46

[empat puluh enam]

[Bốn mươi sáu]

87

[delapan puluh tujuh]

87

[delapan puluh tujuh]

87

[delapan puluh tujuh]

[Tám mươi bảy ]

67
[enam puluh tujuh]
[Sáu mươi bảy ]
40
[empat puluh]
[Bốn mươi]
46
[empat puluh enam]
[Bốn mươi sáu]
87
[delapan puluh tujuh]
[Tám mươi bảy ]