0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

65

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

65

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

65

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

[Sáu mươi lăm]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

[Chín mươi mốt]

63

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

63

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

63

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

[Sáu mươi ba]

90

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

90

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

90

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

[Chín mươi]

65
[სამოცდახუთი]
[samotsdakhuti]
[Sáu mươi lăm]
91
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
[Chín mươi mốt]
63
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
[Sáu mươi ba]
90
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
[Chín mươi]