0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

೧೨

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

೧೨

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

೧೨

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

[Mười hai]

೪೮

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]

೪೮

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]

೪೮

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

[Nalavatteṇṭu]

[Bốn mươi tám]

[ಒಂದು]

[Ondu]

[ಒಂದು]

[Ondu]

[ಒಂದು]

[Ondu]

[Một]

೨೧

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Ippattondu]

೨೧

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Ippattondu]

೨೧

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Ippattondu]

[Hai mươi mốt]

೧೨
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
[Mười hai]
೪೮
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
[Bốn mươi tám]

[ಒಂದು]
[Ondu]
[Một]
೨೧
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Ippattondu]
[Hai mươi mốt]