0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

೩೩

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

[Mūvattamūru]

೩೩

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

[Mūvattamūru]

೩೩

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

[Mūvattamūru]

[Ba mươi ba]

೧೩

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

೧೩

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

೧೩

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

[Mười ba]

೧೦೦

[ಒಂದು ನೂರು]

[Ondu nūru]

೧೦೦

[ಒಂದು ನೂರು]

[Ondu nūru]

೧೦೦

[ಒಂದು ನೂರು]

[Ondu nūru]

[Một trăm]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

೨೪

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

[Ippatnālku]

[Hai mươi tư]

೩೩
[ಮೂವತ್ತಮೂರು]
[Mūvattamūru]
[Ba mươi ba]
೧೩
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
[Mười ba]
೧೦೦
[ಒಂದು ನೂರು]
[Ondu nūru]
[Một trăm]
೨೪
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
[Hai mươi tư]