0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

[Hai mươi bảy]

92

[아흔둘]

[aheundul]

92

[아흔둘]

[aheundul]

92

[아흔둘]

[aheundul]

[Chín mươi hai]

30

[서른]

[seoleun]

30

[서른]

[seoleun]

30

[서른]

[seoleun]

[Ba mươi]

83

[여든셋]

[yeodeunses]

83

[여든셋]

[yeodeunses]

83

[여든셋]

[yeodeunses]

[Tám mươi ba]

27
[스물 일곱]
[seumul ilgob]
[Hai mươi bảy]
92
[아흔둘]
[aheundul]
[Chín mươi hai]
30
[서른]
[seoleun]
[Ba mươi]
83
[여든셋]
[yeodeunses]
[Tám mươi ba]