0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

29

[스물아홉]

[seumul-ahob]

29

[스물아홉]

[seumul-ahob]

29

[스물아홉]

[seumul-ahob]

[Hai mươi chín]

64

[예순넷]

[yesunnes]

64

[예순넷]

[yesunnes]

64

[예순넷]

[yesunnes]

[Sáu mươi bốn]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

[Hai mươi bảy]

43

[마흔셋]

[maheunses]

43

[마흔셋]

[maheunses]

43

[마흔셋]

[maheunses]

[Bốn mươi ba]

29
[스물아홉]
[seumul-ahob]
[Hai mươi chín]
64
[예순넷]
[yesunnes]
[Sáu mươi bốn]
27
[스물 일곱]
[seumul ilgob]
[Hai mươi bảy]
43
[마흔셋]
[maheunses]
[Bốn mươi ba]