0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

80

[aštuoniasdešimt]

80

[aštuoniasdešimt]

80

[aštuoniasdešimt]

[Tám mươi]

96

[devyniasdešimt šeši]

96

[devyniasdešimt šeši]

96

[devyniasdešimt šeši]

[Chín mươi sáu]

26

[dvidešimt šeši]

26

[dvidešimt šeši]

26

[dvidešimt šeši]

[Hai mươi sáu]

82

[aštuoniasdešimt du]

82

[aštuoniasdešimt du]

82

[aštuoniasdešimt du]

[Tám mươi hai]

80
[aštuoniasdešimt]
[Tám mươi]
96
[devyniasdešimt šeši]
[Chín mươi sáu]
26
[dvidešimt šeši]
[Hai mươi sáu]
82
[aštuoniasdešimt du]
[Tám mươi hai]