0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

9

[deviņi]

9

[deviņi]

9

[deviņi]

[Chín]

30

[trīsdesmit]

30

[trīsdesmit]

30

[trīsdesmit]

[Ba mươi]

45

[četrdesmit pieci]

45

[četrdesmit pieci]

45

[četrdesmit pieci]

[Bốn mươi lăm]

11

[vienpadsmit]

11

[vienpadsmit]

11

[vienpadsmit]

[Mười một]

9
[deviņi]
[Chín]
30
[trīsdesmit]
[Ba mươi]
45
[četrdesmit pieci]
[Bốn mươi lăm]
11
[vienpadsmit]
[Mười một]