0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

91

[deviņdesmit viens]

91

[deviņdesmit viens]

91

[deviņdesmit viens]

[Chín mươi mốt]

89

[astoņdesmit deviņi]

89

[astoņdesmit deviņi]

89

[astoņdesmit deviņi]

[Tám mươi chín]

39

[trīsdesmit deviņi]

39

[trīsdesmit deviņi]

39

[trīsdesmit deviņi]

[Ba mươi chín]

17

[septiņpadsmit]

17

[septiņpadsmit]

17

[septiņpadsmit]

[Mười bảy ]

91
[deviņdesmit viens]
[Chín mươi mốt]
89
[astoņdesmit deviņi]
[Tám mươi chín]
39
[trīsdesmit deviņi]
[Ba mươi chín]
17
[septiņpadsmit]
[Mười bảy ]