0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

४७

[सत्तेचाळीस]

[Sattēcāḷīsa]

४७

[सत्तेचाळीस]

[Sattēcāḷīsa]

४७

[सत्तेचाळीस]

[Sattēcāḷīsa]

[Bốn mươi bảy]

३५

[पस्तीस]

[Pastīsa]

३५

[पस्तीस]

[Pastīsa]

३५

[पस्तीस]

[Pastīsa]

[Ba mươi lăm]

३२

[बत्तीस]

[Battīsa]

३२

[बत्तीस]

[Battīsa]

३२

[बत्तीस]

[Battīsa]

[Ba mươi hai]

२४

[चोवीस]

[Cōvīsa]

२४

[चोवीस]

[Cōvīsa]

२४

[चोवीस]

[Cōvīsa]

[Hai mươi tư]

४७
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
[Bốn mươi bảy]
३५
[पस्तीस]
[Pastīsa]
[Ba mươi lăm]
३२
[बत्तीस]
[Battīsa]
[Ba mươi hai]
२४
[चोवीस]
[Cōvīsa]
[Hai mươi tư]