0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

७१

[एकाहत्तर]

[Ēkāhattara]

७१

[एकाहत्तर]

[Ēkāhattara]

७१

[एकाहत्तर]

[Ēkāhattara]

[Bảy mươi mốt]

८३

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]

८३

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]

८३

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]

[Tám mươi ba]

१६

[सोळा]

[Sōḷā]

१६

[सोळा]

[Sōḷā]

१६

[सोळा]

[Sōḷā]

[Mười sáu]

८१

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

८१

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

८१

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

[Tám mươi mốt]

७१
[एकाहत्तर]
[Ēkāhattara]
[Bảy mươi mốt]
८३
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
[Tám mươi ba]
१६
[सोळा]
[Sōḷā]
[Mười sáu]
८१
[एक्याऐंशी]
[Ēkyā'ainśī]
[Tám mươi mốt]