0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

95

[vijfennegentig]

95

[vijfennegentig]

95

[vijfennegentig]

[Chín mươi lăm]

66

[zesenzestig]

66

[zesenzestig]

66

[zesenzestig]

[Sáu mươi sáu]

94

[vierennegentig]

94

[vierennegentig]

94

[vierennegentig]

[Chín mươi tư]

64

[vierenzestig]

64

[vierenzestig]

64

[vierenzestig]

[Sáu mươi bốn]

95
[vijfennegentig]
[Chín mươi lăm]
66
[zesenzestig]
[Sáu mươi sáu]
94
[vierennegentig]
[Chín mươi tư]
64
[vierenzestig]
[Sáu mươi bốn]