0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

47

[zevenenveertig]

47

[zevenenveertig]

47

[zevenenveertig]

[Bốn mươi bảy]

35

[vijfendertig]

35

[vijfendertig]

35

[vijfendertig]

[Ba mươi lăm]

68

[achtenzestig]

68

[achtenzestig]

68

[achtenzestig]

[Sáu mươi tám]

99

[negenennegentig]

99

[negenennegentig]

99

[negenennegentig]

[Chín mươi chín]

47
[zevenenveertig]
[Bốn mươi bảy]
35
[vijfendertig]
[Ba mươi lăm]
68
[achtenzestig]
[Sáu mươi tám]
99
[negenennegentig]
[Chín mươi chín]