0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

11

[elleve]

11

[elleve]

11

[elleve]

[Mười một]

53

[femtitre]

53

[femtitre]

53

[femtitre]

[Năm mươi ba]

2

[to]

2

[to]

2

[to]

[Hai]

70

[sytti]

70

[sytti]

70

[sytti]

[Bảy mươi]

11
[elleve]
[Mười một]
53
[femtitre]
[Năm mươi ba]
2
[to]
[Hai]
70
[sytti]
[Bảy mươi]