0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

95

[nittifem]

95

[nittifem]

95

[nittifem]

[Chín mươi lăm]

3

[tre]

3

[tre]

3

[tre]

[Ba]

80

[åtti]

80

[åtti]

80

[åtti]

[Tám mươi]

50

[femti]

50

[femti]

50

[femti]

[Năm mươi]

95
[nittifem]
[Chín mươi lăm]
3
[tre]
[Ba]
80
[åtti]
[Tám mươi]
50
[femti]
[Năm mươi]