0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

77

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

77

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

77

[ਸਤੱਤਰ]

[Satatara]

[Bảy mươi bảy ]

54

[ਚੁਰੰਜਾ]

[Curajā]

54

[ਚੁਰੰਜਾ]

[Curajā]

54

[ਚੁਰੰਜਾ]

[Curajā]

[Năm mươi tư]

11

[ਗਿਆਰਾਂ]

[Gi'ārāṁ]

11

[ਗਿਆਰਾਂ]

[Gi'ārāṁ]

11

[ਗਿਆਰਾਂ]

[Gi'ārāṁ]

[Mười một]

15

[ਪੰਦਰਾਂ]

[padarāṁ]

15

[ਪੰਦਰਾਂ]

[padarāṁ]

15

[ਪੰਦਰਾਂ]

[padarāṁ]

[Mười lăm]

77
[ਸਤੱਤਰ]
[Satatara]
[Bảy mươi bảy ]
54
[ਚੁਰੰਜਾ]
[Curajā]
[Năm mươi tư]
11
[ਗਿਆਰਾਂ]
[Gi'ārāṁ]
[Mười một]
15
[ਪੰਦਰਾਂ]
[padarāṁ]
[Mười lăm]