0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

47

[ਸੰਤਾਲੀ]

[Satālī]

47

[ਸੰਤਾਲੀ]

[Satālī]

47

[ਸੰਤਾਲੀ]

[Satālī]

[Bốn mươi bảy]

87

[ਸਤਾਸੀ]

[Satāsī]

87

[ਸਤਾਸੀ]

[Satāsī]

87

[ਸਤਾਸੀ]

[Satāsī]

[Tám mươi bảy ]

45

[ਪੰਤਾਲੀ]

[Patālī]

45

[ਪੰਤਾਲੀ]

[Patālī]

45

[ਪੰਤਾਲੀ]

[Patālī]

[Bốn mươi lăm]

60

[ਸੱਠ]

[Saṭha]

60

[ਸੱਠ]

[Saṭha]

60

[ਸੱਠ]

[Saṭha]

[Sáu mươi]

47
[ਸੰਤਾਲੀ]
[Satālī]
[Bốn mươi bảy]
87
[ਸਤਾਸੀ]
[Satāsī]
[Tám mươi bảy ]
45
[ਪੰਤਾਲੀ]
[Patālī]
[Bốn mươi lăm]
60
[ਸੱਠ]
[Saṭha]
[Sáu mươi]