0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

25

[dwadzieścia pięć]

25

[dwadzieścia pięć]

25

[dwadzieścia pięć]

[Hai mươi lăm]

37

[trzydzieści siedem]

37

[trzydzieści siedem]

37

[trzydzieści siedem]

[Ba mươi bảy ]

72

[siedemdziesiąt dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

[Bảy mươi hai]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

[Mười lăm]

25
[dwadzieścia pięć]
[Hai mươi lăm]
37
[trzydzieści siedem]
[Ba mươi bảy ]
72
[siedemdziesiąt dwa]
[Bảy mươi hai]
15
[piętnaście]
[Mười lăm]