0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

20

[vinte]

20

[vinte]

20

[vinte]

[Hai mươi]

22

[vinte e dois]

22

[vinte e dois]

22

[vinte e dois]

[Hai mươi hai]

100

[cem]

100

[cem]

100

[cem]

[Một trăm]

60

[sessenta]

60

[sessenta]

60

[sessenta]

[Sáu mươi]

20
[vinte]
[Hai mươi]
22
[vinte e dois]
[Hai mươi hai]
100
[cem]
[Một trăm]
60
[sessenta]
[Sáu mươi]