0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

9

[nove]

9

[nove]

9

[nove]

[Chín]

35

[trinta e cinco]

35

[trinta e cinco]

35

[trinta e cinco]

[Ba mươi lăm]

33

[trinta e três]

33

[trinta e três]

33

[trinta e três]

[Ba mươi ba]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

[Bảy mươi tám]

9
[nove]
[Chín]
35
[trinta e cinco]
[Ba mươi lăm]
33
[trinta e três]
[Ba mươi ba]
78
[setenta e oito]
[Bảy mươi tám]