0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

56

[cinquenta e seis]

56

[cinquenta e seis]

56

[cinquenta e seis]

[Năm mươi sáu]

53

[cinquenta e três]

53

[cinquenta e três]

53

[cinquenta e três]

[Năm mươi ba]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

[Hai mươi sáu]

15

[quinze]

15

[quinze]

15

[quinze]

[Mười lăm]

56
[cinquenta e seis]
[Năm mươi sáu]
53
[cinquenta e três]
[Năm mươi ba]
26
[vinte e seis]
[Hai mươi sáu]
15
[quinze]
[Mười lăm]