0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

38

[treizeci şi opt]

38

[treizeci şi opt]

38

[treizeci şi opt]

[Ba mươi tám]

23

[douăzeci şi trei]

23

[douăzeci şi trei]

23

[douăzeci şi trei]

[Hai mươi ba]

36

[treizeci şi şase]

36

[treizeci şi şase]

36

[treizeci şi şase]

[Ba mươi sáu]

20

[douăzeci]

20

[douăzeci]

20

[douăzeci]

[Hai mươi]

38
[treizeci şi opt]
[Ba mươi tám]
23
[douăzeci şi trei]
[Hai mươi ba]
36
[treizeci şi şase]
[Ba mươi sáu]
20
[douăzeci]
[Hai mươi]