0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

68

[шестьдесят восемь]

[shestʹdesyat vosemʹ]

68

[шестьдесят восемь]

[shestʹdesyat vosemʹ]

68

[шестьдесят восемь]

[shestʹdesyat vosemʹ]

[Sáu mươi tám]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

[Bốn mươi sáu]

6

[шесть]

[shestʹ]

6

[шесть]

[shestʹ]

6

[шесть]

[shestʹ]

[Sáu]

60

[шестьдесят]

[shestʹdesyat]

60

[шестьдесят]

[shestʹdesyat]

60

[шестьдесят]

[shestʹdesyat]

[Sáu mươi]

68
[шестьдесят восемь]
[shestʹdesyat vosemʹ]
[Sáu mươi tám]
46
[сорок шесть]
[sorok shestʹ]
[Bốn mươi sáu]
6
[шесть]
[shestʹ]
[Sáu]
60
[шестьдесят]
[shestʹdesyat]
[Sáu mươi]